Regulamin TopTraktor.pl

§1 Definicje

1. Administrator – Agrobaca Michał Ignacy Biały, ul. Jaworzyńska 258, 59-220 Legnica.

2. Adres korespondencyjny – Agrobaca Michał Ignacy Biały, ul. Neptuna 6/13, 59-220 Legnica, e-mail: info@toptraktor.pl.

3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

4. Newsletter – bezpłatna informacja wysyłana za zgodą Użytkownika na jego adres e-mail.

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu.

6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://toptraktor.pl, który między innymi umożliwia Użytkownikom zamieszczanie opinii.

7. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami.

9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

10. Wpis – prywatna opinia, przemyślenie lub ocena Użytkownika utrwalona w serwisie odnoszącego się do określonego produktu lub producenta lub inny tekst lub materiał graficzny związany choćby miejscem umieszczenia z serwisem.

§2 Zasady korzystania z serwisu

1. Administrator udostępnia Użytkownikom prawo do przeglądania materiałów oraz korzystanie ze specjalnych usług oferowanych w całym serwisie.

2. Korzystanie z serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów (artykułów, zdjęć, grafik, tekstów) w nim zawartych.

3. Użytkownik może korzystać z serwisu w zakresie dozwolonym przez prawo, czyli może dokonywać wydruków w celach prywatnych oraz jednokrotnie utrwalić utwór na nośniku elektronicznym lub magnetycznym dla celów prywatnych.

4. Użytkownik może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez serwis w celu ułatwienia korzystania z serwisu. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić stosowny formularz rejestracyjny oraz podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w serwisie.

5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 7. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik: podał w trakcie rejestracji w serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, lub dopuścił się za pośrednictwem serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
§3 Zasady umieszczania wpisów

1. Umieszczanie wpisu przez Użytkownika odbywa się na jego odpowiedzialność i ryzyko prawne.

2. Zamieszczając wpis Użytkownik powinien przestrzegać obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i netykiety, a w szczególności zaniechać wszelkich wypowiedzi mogących naruszyć prawa lub dobra osób trzecich, czy też narazić je na uszczerbek na dobrym imieniu, wizerunku lub czci.

3. Zamieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika może polegać na wskazaniu jego ogłoszenia w innym portalu internetowym i automatycznym transferze treści tego ogłoszenia i zamieszczonych w nim fotografii na serwis toptraktor.pl. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za kopiowanie ogłoszeń bez zgody ich właściciela i portalu, na którym były pierwotnie umieszczone.

4. Zamieszczany wpis nie może:

 1. zawierać porównania do ofert innych sklepów lub sprzedawców oraz treści reklamowych;
 2. zawierać informacji związanych z sytuacjami spornymi, które: były, są lub powinny być przedmiotem postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego;
 3. zawierać treści wpływającej niekorzystnie na zachowanie innych Użytkowników serwisu;
 4. zawierać treści obarczających Administratora lub inne osoby zarzutami bez pokrycia w faktach;
 5. zawierać danych osobowych lub danych poufnych lub wrażliwych w świetle obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Prywatności.
 6. zawierać treści będących spamem lub takich, których nie da się w żaden sposób połączyć w logiczną i spójną wypowiedź w kontekście miejsca, czasu i charakteru zamieszczanej opinii.

5. Użytkownik zamieszczając wpis oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich.

6. Użytkownik umieszczając wpis wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w serwisach, których administratorem jest Administrator oraz w serwisach społecznościowych i innych serwisach z zastrzeżeniem, że Administrator wskaże źródło pochodzenia publikowanego wpisu.

7. Wpis zamieszczany przez Użytkownika jest widoczny niezwłocznie po jego umieszczeniu przez Użytkownika, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość ukrycia (do czasu wyjaśnienia) wpisu, co do którego zachodzi podejrzenie, że narusza prawo lub prawnie chronione interesy osób trzecich. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników będę równocześnie publikowane przez partnerów Administratora na portalu Best-Agri.com, zgodnie z Polityką Prywatności.

8. W razie skierowania roszczeń osób trzecich przeciw Administratorowi w związku z wpisem Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich albo
 2. przystąpienia do procesu po stronie Administratora i udzielenia mu wszelkiej pomocy celem obrony przed roszczeniami nieuzasadnionymi.

9. Użytkownik zwróci Administratorowi wszelkie poniesione (uzasadnione i udokumentowane) koszty, w tym koszty postępowania sądowego oraz obsługi prawnej związane z podniesionymi wobec Administratora roszczeniami, o których mowa w §3.7, o ile Administrator nie otrzymał zwrotu tych kosztów od osób trzecich, które skierowały przeciwko niemu roszczenie.

10. Administrator nie odpowiada – w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

 1. za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu,
 2. za wpisy umieszczane przez Użytkowników w serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności w zakresie praw osobistych lub praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
§4 Newsletter

1. Każdy Użytkownik może zapisać się na newsletter i w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, co jest jednoznaczne z usunięciem z bazy subskrybentów jego adresu e-mail.

2. Newsletter zawiera autorskie teksty, które można przesyłać znajomym, kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych).

3. Newsletter może zawierać reklamy osób trzecich, które są czytelnie oznaczone i w sposób wyraźny odróżniają się od części niemającej charakteru reklamy.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Administrator podejmuje z najwyższą starannością działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres korespondencyjny.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu oraz swoje oczekiwania.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§6 Prawa autorskie

1. Serwis jako baza danych, stanowią utwór, do którego autorskie prawa majątkowe posiada Administrator.

2. Wszystkie materiały znajdujące się w Serwisie oraz wysyłane w newsletterze są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

3. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z serwisu wymaga uzyskania zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych, czyli każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części – zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim.

4. Serwis nie zezwala na pokazywanie zawartości serwisu w ramce (ang. “frame”), umieszczonej w innym serwisie.

§7 Postanowienia końcowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Administrator. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Prywatności.

2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://toptraktor.pl/index.php/privacy-policy/.

4. Administrator zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z serwisu poprawność działania serwisu w przeglądarkach obsługujących język HTML5 z włączoną obsługą JavaScript.

5. Administrator oświadcza, iż wszystkie wpisy są rejestrowane wraz z adresem IP, z jakiego Użytkownik korzystał w trakcie zamieszczania. Administrator prawidłowo wezwany przez uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw udostępni takim organom odpowiednie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

7. O zmianach regulaminu Użytkownicy będą powiadomieni na stronie https://toptraktor.pl.

8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce regulamin (https://toptraktor.pl/site/terms).

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo administratorowi portalu.

Wersja 5.0 (Legnica, 25 maja 2020)

Regulamin TopTraktor.pl B2B

Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby.

Użytkownik ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Operatora (Agrobaca Michał Ignacy Biały, ul. Jaworzyńska 258, 59-220 Legnica).

W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. TopTraktor.pl jest prowadzony przez firmę:
Agrobaca Michał Ignacy Biały
ul. Jaworzyńska 258, 59-220 Legnica
NIP: 755-172-12-88, REGON: 391028870,
KONTO BANKOWE: 45 1020 5242 0000 2202 0254 4351

dalej nazywany “Operatorem”.

2. Serwis – https://toptraktor.pl.

3. Reklama – usługa zamieszczenia materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych w serwisie.

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej umieszczająca reklamę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Umowa – umowa zawierana jest z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza znajdującego się pod adresem https://toptraktor.pl i dokonania stosownej zapłaty, która w przypadku nie wykorzystania na reklamę ulega przepadkowi.

6. Operator świadczy na rzecz Użytkownika odpłatną reklamę.

7. Reklama jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wysokość wynagrodzenia Operatora określa cennik dostępny pod adresem https://toptraktor.pl.

8. Użytkownik wypełnia formularz pod adresem https://toptraktor.pl na własną odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczenia w ramach reklamy znaków towarowych, zdjęć i tekstów, a wszelkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdę. Operator nabywa nieograniczoną w czasie licencję na wykorzystanie na stronach serwisu tych zdjęć, materiałów graficznych i tekstów.

9. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje przez złożenie stosownego oświadczenia Operatorowi.

10. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. podjęcia przez Użytkownika działań na szkodę Operatora
 2. podjęcia przez Użytkownika działań na szkodę świadczonej przez Operatora usługi
 3. w przypadku, kiedy reklama zawiera treści niezgodne z prawem lub rażąco narusza dobre obyczaje
 4. narusza prawem chroniony interes Operatora lub innego Użytkownika.

11. Operator na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

12. Użytkownik odpowiada wobec konsumentów i osób trzecich w zakresie przewidzianym prawem i w zakresie, jakim skorzystali oni z reklamy.

13. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych (szczegóły w Polityce Prywatności) oraz reklamy.

14. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

15. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika korzystania z przeglądarek obsługujących język HTML5 z włączoną obsługą JavaScript.

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

17. O zmianach regulaminu Użytkownicy będą powiadomieni na stronie https://toptraktor.pl.

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (https://toptraktor.pl/index.php/terms).

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące stosowne przepisy prawa. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.0 (Legnica, 01 luty 2023)